Aktivirajte vaš imunitet

Immu Blend

ImmuBlend predstavlja podršku svim aspektima funkcionisanja imunog sistema, od prve do poslednje odbrambene linije.

Svaki od sastojaka naše originalne mešavine je posebno odabran zbog odlucujuce uloge koju ima u poboljšanju funkcije imunog sistema Vašeg organizma. Ona pomaže biološkom odbrambenom sistemu da dostigne svoje maksimalne mogucnosti da biste mogli bez brige da obavljate svoje svakodnevne poslove.

Naša hranljiva mešavina koja pojačava imunitet obuhvata snagu laktoferina, maitake i shitake pečuraka, zajedno sa vitaminima C i D, kao i dodatkom cinka. Svaki od ovih kljucnih sastojaka doprinosi blagostanju Vašeg organizma:

Frukto-oligosaharidi – proizvode zdravu koncentraciju probiotskih bakterija u sistemu za varenje.

Laktoferin

– potpomaže proizvodnju imunih ćelija i održanje optimalne koncentracija korisnih bakterija u crevima
– Laktoferin je glikoprotein iz porodice transferina koji ima sposonost da se vezuje za gvožđe. Njega ima u telesnim izlučevinama kao što su mleko, suze, pljuvačaka, nosni sekret i u polimorfnukearnim ćelijama, nutrofilima. Ljudski kolostrum (mleko za dojenje) je prirodni izvor sa najvećom koncentracijom laktoferina. Majčino mleko a takođe i kravlje mleko su bogati ovim proteinom.

Laktoferin igra ključnu ulogu u metabolizmu gvožđa. U to su uključeni transport gvožđa, dopremanje gvožđa do ćelija i kontrola gvožđa u sekretima organizma. Proliferacija ćelija, antimikrobna aktvinost i antikancer aktivnost su neke od drugih veoma značajnih funkcija laktoferina. Antimikrobno dejstvo transferina je odlično objašnjena u literaturi. Mikroorganizmi su veoma zavisni od gvožđa kao supstrata, koje je esencijalno prilikom sinteze DNA tokom njihovog ćelijskog ciklusa. Jedna od glavnih sposobnosti laktoferina je sakrivanje slobodnog gvožđa. Iz tog razloga, mikoroorganizmi ne mogu da zadovolje svoje potrebe za slobodnim gvožđem. Suzbijanjem deobe mikroorganizama, omogućava se drugim čelijama ljudskog imunog sistema da napadaju preostale ćelije i unište ih. Laktoferin predstavlja inicijator akcije imunog sistema i njegov imunološki uticaj se prenosi putem sekreta u organizmu koji sam već napomenuo. Laktoferin može da se veže za gvožđe i u okruženju sa veoma niskim pH vrednostima. Ovo je veoma bitno jer u žarištima upala pH vrednost može da padne i ispod 4.5. Slični mehanizmi su sugerisani i kao antikancer sposobnosti laktoferina. Kancerogene ćelije imaju veoma izraženu deobu. Neophodnost gvožđa za održavanje ćelijskog ciklusa je veća čak i od gore napomenute deobe mikroorganizama. Dakle, lišavanjem gvožđa laktoferin veoma uspešno inhibira rast tumora. Nova otkrića sugerišu da i drugi kompleksni biloški putevi su uključeni u zaštitne mehanizme laktoferina od kancerogenih oboljenja, odvojeno od njegovih osnovnih gore navedenih mehanizama. Ovi specijalni multifunkcionalni procesi laktoferina su povezani sa njegovim dejstvom na specifične receptore koji se nalaze na površini ciljanih ćelija.

Antikancerogena aktivnost laktoferina je evaluirana na ćelijama tumora podjednako u in vitro i in vivo uslovima. Suzbijanje ćelijskog ciklusa ( preventivno inhibirane sinteze DNK ) je hipoteza koja je kao glavni mehanizam pokrenula istraživanje hemoteraputskih efekata laktoferina.

U jednoj studiji Dr. Xueying Sun i ostalih članova tima,  laktoferin je kombinovan sa tamoksifenom prilikom tretmana kancera dojke. Tamoksifen je lek protiv kancera, koji je uglavnom efikasan za estrogen receptor pozitivni tip raka dojke. Ali takođe ima veoma mali uticaj na estogen reseptor negativni tip raka dojke. U ovom istraživanju su pokušali da otkriju dali laktoferin može da pojača delovanje tamoksifena na estrogen negativni tip raka dojke. Gvožđem zasićeni laktoferin iz kravljeg mleka je korišćen za oralno hranjenje ženki miševa.

Postavljena su dva modela u studiji: preventivni model i tretirani model. Kod preventivnog modela, oralna lektofein dijeta i inekcije tamoksifena su započete da se primenjuju 2 nedenje kasnije, 4T1 kancerogene ćelije su injektovane u tkivo mlečne mase. Analizirani su rast tumora, metastaze, telesna težina i nivo interleukina 18 (takođe zvanog interferon Y inhibitorski faktor koji ima sposobnost da aktivira ćelije koje imaju anti kancerogene sposobnosti).

Rezultati su bili sledeći. Tamoksifen koji je davan svake nedelje, inhibirao je 4T1 proliferaciju in vitro. U modelu prevencije tumora, dijeta sa lektoferinom u kombinaciji sa tamoksifenom je izazvala zastoj od 4 dana u formiranju tumora i značajno je inhibirala rast tumora i metastaza na jetri i plućima u poređenju sa netretiranim grupama. Kombinovana terapija je bila znatno efikasnija od monoterapije. Laktoferin je smanjio gubitak težine uzrokovan tamoksifenom i efektom kancera. On je takođe onemogućio smanjenje interleukina 18 i interferona u krvi. 

On je takođe pojačao ćelijske medijatore i inicirao pokretanje imunog mehanizma i ćelija koje imaju anti kancerogen sposobnosti na mestima gde se nalazio kancer. Slični pozitivni efekti su viđeni na vitalnosti ćelija tumora.  Istraživači su zaključili : „rezultati indiciraju da gvožđem zasićeni laktoferin je moćan prirodni suplement koji može da poveća hemoterapeutske aktivnosti tamoksifena. Ovaj preparat bi mogao imati odlučujuću ulogu kod pacijenata koji imaju ER-negativan kancer dojke a tretiraju se tamoksifenom.“

Sličnu studiju je napravio dr. D.C Duarte i ostali oključeni u procenu efekta laktoferina iz kravljeg mleka na linije ćelija ljudskog kancera dojke, HS578T i T47D. Za razliku od gore navedene studije, tamoksifen nije korišćen kao antitumorski agens. Jedan deo ćelija raka su tretirane sa povećanim koncentracijama laktoferina dok kontrolnoj grupa nije dato ovo jedinjenje. Prema rezultatima istraživača, laktoferin je smanjio vitalnost ćelija raka obe ćelijske linije za oko 50%. On je takođe povećao apoptozu ( smrt ćelija raka) za oko dva puta za obe ćelijske linije. Stopa profileracije je takođe značajno smanjena. Migracija ćelija je pokazala značajno smanjenje na ćelijskoj liniji T47D, u prisustvu laktoferina. Ova studija jasno pokazuje da laktoferin sprečava većinu procesa napredovanja i metastaze raka.  Medjutim ova studija nije bila koncentrisana na anti kancerogeno delovanje laktoferina.

Studija sprovedena od strane S. Penco i drugih je obuhvatala uticaj laktoferina na eksperesiju humanog kancera dojke. Od 78 uzoraka 31 su bili negativni na mRNA ekspresiju. Dalja analiza je pokazala negativnu korelaciju između ekspresije estrogen receptora i ekespresije laktoferina. Ovo sugeriše da je ekspresija laktoferina u kanceru dojke posredovana putem mnogih kompleksnih mehanizama delovanja. Iako ova studije nije ulazila u terapeutske efekte laktoferina, informacije koje su dobijene su veoma značajne za planiranje daljeg istraživanja tretmana za lečenje kancera dojke.

Druga studjia  je sprovedena od strane dr. Xu i drugih. Oni su istraživali efekat kravljeg laktofeina na kancer želuca. Njihov glavni fokus je bio usmeren na apoptozu ćelija raka i uticaj na AKT signalni put. AKT put promoviše preživljavanje ćelija u odgovoru na ekstracelularne signale. Inhibicija ovoga daje aktivan način za lečenje kancera. U ovoj studiji, ćelije kancera želuca su bile izložene laktofeinu na 24 i 48 sati. Kvantitativno je ocenjivana vitalnost ćelija i apoptoza. Prema rezultatima, inhibicija ćelija  raka je viđena u oba vremenska razdoblja tretiranja. ATK signalni put je bio uključen u ovu studiju da bi se obvjasnili mehanizmi delovanja laktofeina kao anti-tumornog agensa. Istraživači su indentifikovali inhibiciju ATK prolaza i regulacione efekte smanjivanja uticaja proteina koji su rezultirali apoptozom humanih ćelija raka želuca, što je predstavljalo veliki uspeh.

Dr.Xiao i drugi su pokrenuli studiju u cilju otkrivanja uticaja laktofeina na kancer glave i vrata. Glavni cilj istraživanja je bila indetifikacija molekularnih mehanizama laktoferina u indukovanoj inhibiciji rasta ćelija raka. Zasutavljanje rasta je viđeno u tri od četri slučaja ćelijskih linija koje su testirane u ovoj studiji. Inhibicija G0-G1 u delu ćelijskog ciklusa je viđena kao mehanizam koji je bio uključen u ovaj proces.

Dr. N. Sakamoto je napravio istraživanje vezano za efekte laktofeina na kancer pankreasa podjednako in vitro i in vivo. Inhibitorski efekti su pronađeni u linijama kancera u oba slučaja.

Slične studije su napravljene na druge pozante linije ćelija kancera kao što je rak prostate, cervikalni i rak usta uz korišćenje laktoferina. Sve studije su dale veoma obećavajuće rezultate. Dalje studije trebaju da budu izvršene u kombinaciji sa drugim hemoterapeutskim agensima da bi se pronašla najefikasnija kombinacija za lečenje raka.

Pečurke

Naučnici su posvetili veliku pažnju istraživanju pečuraka i procenjeno je da mogu da budu vrlo korisne kao prevencija i terapija za neke zdravstvene probleme, uključujući poremećaje imuniteta, virusne infekcije, visok holesterol, bolesti jetre, kancera i druga oboljenja.

Ustanovljeno je da dve vrste pečuraka imaju važnu ulogu u medicini.

Maitake i Šhitake pečurke – potpomažu proizvodnju imunih celija i kardiovaskularnu funkciju

Maitake (Grifola frondosa)

Vrsta pečurke koja može imati veliki značaj u borbi protiv HIV-a. Na Internacionalnoj konferenciji o sidi u Amsterdamu, rečeno je da Maitake štiti od dobijanja HIV-a.

Iako ne ubija virus, igra važnu ulogu u terapiji obolelih. Neka japanska istraživanja pokazuju da je ova gljiva čak uspešnija u jačanju imunog sistema od prethodno navedenih vrsta pečurki.

Maitake, takođe, sadrži široku lepezu vrednih sterola, glikozida, amino kiselina, enzima, polisaharida, vitamina, minerala i ostalih lekovitih jedinjenja.

Šitake pečurke (Lentinus edodes)

Sa medicinske tačke gledišta, pomažu kod mnogih uobičajenih zdravstvenih problema. Sadrže polisaharid lentinan i beta 1.3. glukan – koji su vrlo moći u borbi protiv raznih virusa i tumora.

Zbog prisustva polisaharida delotvorne su i u lečenju gripa. Neka istraživanja pokazala su da one štite i od oštećenja koja uzrokuju radijacija i hemoterapija. Šitake pečurke su dobre i za srce, jer smanjujy holesterol.

 

Vitamin D

– pojačava imune ćelije

Vitamin D je verovatno jedini vitamin o kojem se ne govori puno u svetu nutricionizma.

Možda je to zbog toga što je vitamin D u potpunosti besplatan: telo ga stvara kada sunčeva svetlost dodiruje kožu.

Lekarne ne mogu prodavati sunčeve zrake i zato promocija vitamina D nema smisla.

Upravo to je razlog zašto puno ljudi ne zna koliko je vitamin D važan za naše zdravlje.

Prema najnovijim istraživanjima, vitamin D sprečava osteoporozu, depresiju, rak prostate, rak dojke, utječe na dijabetes i gojaznost.

15 ČINJENICA O VITAMINU D

 1. Naša koža proizvodi vitamin D kada je izložena sunčevoj svetlosti – UV zračenju iz prirodnog izvora.
 2. Iscjeljujuće zrake sunca, iz kojih koža stvara vitamin D, ne mogu proći kroz staklo. Zbog toga kada se nalazite u kući, uredu ili autu Vaša koža ne stvara vitamin D.
 3. Skoro je nemoguće dobiti adekvatne količine vitamina D iz prehrane. Izloženost sunčevoj svjetlosti je jedini siguran način da dobijete dovoljne količine ovog vitamina.
 4. Potrebno je dnevno popiti 10 čaša mlijeka, obogaćenog vitaminom D, da biste unijeli minimalne količine ovog vitamina u organizam.
 5. Što dalje živite od ekvatora, tim duže trebate biti izloženi suncu da biste dobili dovoljno vitamina D.
 6. Ljudi s tamnom kožom trebaju 20-30 puta više sunčanja, kako bi dobili istu količinu vitamina D kao i ljudi bijele kože. Upravo zbog toga rak prostate je vrlo proširen među crncima – to je zbog nedostatka vitamina D.
 7. Dovoljne količine vitamina D presudne su za apsorpciju kalcija u organizmu. Bez vitamina D naše telo ne može apsorbirati kalcij, što znači da su dodaci prehrani s kalcijem beskorisni ako u organizmu nedostaje vitamina D.
 8. Kronični nedostatak vitamina D ne možete riješiti preko noći. Potrebni su meseci i meseci izlaganja suncu ili uzimanja vitamina D u obliku dodatka prehrani, da biste vratili ovaj vitamin u kosti i živčani sustav.
 9. Čak i slabe kreme za sunčanje (SPF 8) blokiraju stvaranje vitamina D za 95%! Stvarajući manjak vitamina D u organizmu, ove kreme za sunčanje tako uzrokuju bolest.
 10. Nije moguće „predozirati“ se vitaminom D. Telo samo reguliše proces stvaranja ovog vitamina iz sunčevih svetlosti, stvarajući onoliko koliko je potrebno.
 11. Snažno pritisnite prsnu kost. Ako Vas boli, moguće je da patite od nedostatka vitamina D.
 12. Prije nego što telo može iskoristiti vitamin D, naša jetra i bubrezi ga moraju „aktivirati“.
 13. Kod osoba koje pate od bolesti bubrega ili jetre, sposobnost aktiviranja i iskoristivosti vitamina D može se znatno smanjiti.
 14. Proizvođači krema za sunčanje ne žele da Vi saznate o važnosti vitamina D. To bi smanjilo njihov profit.
 15. Ovaj najvažniji vitamin u potpunosti je besplatan. Organizam ga sam stvara uz djelovanje sunčevih zraka.

Zanimljiva je činjenica da antioksidansi povećavaju sposobnost našeg organizma da apsorbira više vitamina D. Oni omogućavaju da duže ostanemo na suncu, bez da izgorimo.

Astaksantin, na primjer, povećava ovu sposobnost za 200%. Drugi antioksidansi koje možete koristiti su acai bobice, šipak (nar), borovnica itd.

BOLESTI POVEZANE S NEDOSTATKOM

VITAMINA D

 • Osteoporoza je obično povezana s manjkom vitamina D. Nedostatak ovog vitamina smanjuje apsorpciju kalcijuma.
 • Vitamin D sprečava depresiju, šizofreniju, rak prostate, creva, dojke i jajnika.
 • Rahitis je bolest kostiju, uzrokovana manjkom vitamina D.
 • Nedostatak vitamina D može smanjiti stvaranje inzulina i pogoršati dijabetes.
 • Pretilost smanjuje iskoristivost vitamina D. Zbog toga gojazni ljudi trebaju unositi duplo više vitamina D.
 • Vitamin D se često koristi za lečenje psorijaze.
 • Manjak vitamina D može uzrokovati šizofreniju.
 • Kronični nedostatak vitamina D ponekad se pogrešno dijagnosticira kao fibromialgija zbog sličnih simptoma: slabosti i bolovima u mišićima.
 • Rizik od bolesti poput dijabetesa i raka smanjuje se za 50-80% izlaganjem prirodnoj sunčevoj svetlosti 2-3 puta nedeljno.
 • Deca koja redovito uzimaju vitamin D (2000 jedinica dnevno) za 80% će imati manji rizik obolevanja od dijabetesa u idućih 20 godina.

Šokantna statistika

– 32% zdravstvenih radnika imaju nedostatak vitamina D

– 40% građana SAD-a imaju manjak ovog vitamina

– 48% devojčica u dobi od 9-11 godina imaju manjak vitamina D

– 76% trudnica pati od ozbiljnog nedostatka vitamina D. To povećava rizik obolijevanja njihove dece od dijabetesa, artritisa, multiple skleroze i šizofrenije kasnije u životu.

ŠTO MOŽETE UČINITI

Sunčajte se! Razumno izlaganje sunčevoj svjetlosti je jednostavan i besplatan način da dobijete dovoljne količine vitamina D i poboljšate vaše zdravlje. (To ne znači da se trebate sunčati na najjačoj vrućini između 12 i 15 sati.)

Izlaganje sunčevim zrakama može drastično smanjiti postotak kroničnih oboljenja u svijetu.

Izlaganje suncu je zaista jedna od najmoćnijih terapija čiji efekt premašuje djelovanje moderne medicine.

Ne postoji lek, tehnologija niti hirurški zahvat, koji ima toliku moć isceljenja kao prirodna sunčeva svetlost

Vitamin C –bori se protiv slobodnih radikala

Cink – bori se protiv slobodnih radikala i potpomaže proizvodnju imunih celija

Ova ekskluzivna formula odnosi se na sve aspekte funkcionisanja imunog sistema, obezbedujuci osnovne hranljive sastojke za zdrav imuni sistem i prirodne biljne sastojke koji sinergicki pojacavaju imunu funkciju.

uputstvo

Uzimati 2 tablete dnevno kao dodatak ishrani.

sadržaj

60 tableta

* Potpomaže sve aspekte funkcionisanja imunog

sistema

* Ovezbeduje raznovrsne hranljive sastojke koji

potpomažu aktivnost imunog sistema

*  Bori se protiv slobodnih radikala